ZAPISNIK

sa redovne Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd koja je održana dana 29.06.2015.godine, sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke
u poslovnim prostorijiama u sedištu društva u Beogradu, Batajnički drum br. 4.

Više informacija